KẾ HOẠCH VIỆC TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC LÀM VIỆC TẠI CÁC CƠ SỞ GIÁO DỤC MẦM NON, TIỂU HỌC, THCS CÔNG LẬP TRỰC THUỘC UBND QUẬN HAI BÀ TRƯNG NĂM 2020

3

Để tải bản thông báo, xin vui lòng bấm vào đây.